Algemene voorwaarden SAH Trading BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle door ons aangegane overeenkomsten van SAH Trading BV. Handelend vanuit de website seetcuvers.eu. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van artikelen aan onze klant.

Onder ‘klant’ moet worden verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

Door het gebruik van de internetsite van www.seetcuvers.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite(s).

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

SAH Trading BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en SAH Trading BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van SAH Trading BV gelden hierbij als bewijs.

De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen op foto kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

Onze prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De actuele prijzen zijn die prijzen vermeld op de internetsite tijdens het moment van de bestelling, eventueel eerder gepubliceerde prijzen vervallen daarbij.

Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld, en gelden voor levering binnen Nederland.

 

Artikel 4. Betaling

Alle betalingsmogelijkheden worden vermeld op de internetsite.

Betaling dient te geschieden in Euro.

Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht levering op te schorten.

Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5. Verzending en levering

SAH Trading BV heeft de meeste artikelen op voorraad. Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling.

Indien een product geheel of gedeeltelijk niet op voorraad is, zal contact met de klant worden opgenomen. De producten die niet meer op voorraad zijn worden kosteloos nagezonden of de reeds betaalde gelden, ter waarde van de niet meer op voorraad zijnde producten, worden geretourneerd aan klant.

De opgegeven levertijden zijn indicatief, overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant nooit recht op schadevergoeding. De klant is gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien de levertermijn is overschreden met meer dan 14 dagen. Eventueel reeds betaalde gelden zullen door SAH Trading BV worden geretourneerd.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die zij ons verstrekt heeft. Bij het niet kunnen afleveren door incorrecte gegevens van klant kunnen eventuele extra afleverkosten in rekening gebracht worden.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

De klant is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

De levering van de producten geschiedt via Post nl, tenzij anders aangegeven op het bestelformulier. De kosten voor verzending komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. Wanneer gekozen wordt voor verzending via reguliere post, is SAH Trading BV niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bestelling door toedoen van Post nl. Ook bestaat er de mogelijkheid om de bestelling af te halen, hierdoor komen verzendkosten te vervallen.

Eventuele retourzendingen aan SAH Trading BV zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden..

Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart de klant zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord en op dat moment gaat het eigendom en het risico over op de klant. Mocht de klant onverhoopt een beschadigde bestelling ontvangen, dient de klant SAH Trading BV hiervan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling in kennis te stellen. In geval dat de fout bij SAH Trading BV ligt, zullen de producten kosteloos worden gerepareerd/vervangen. De klant dient de artikelen voldoende gefrankeerd terug te sturen naar SAH Trading BV. Wanneer u verzuimt SAH Trading BV in te lichten met betrekking tot vervoersschade of wanneer u dit te laat doet dan vervalt uw recht op garantie.

Artikel 6. Afkoelingsperiode en retourzendingen

Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling het recht, om zonder opgave van redenen, de artikelen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij  SAH Trading BV worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.

Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:

– niet schriftelijk aangemeld wordt

– gebruikt is

– beschadigd is

– een beschadigde verpakking heeft

– niet in de originele verpakking wordt geretourneerd

– niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele

aankoopnota ontbreekt.

Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door SAH Trading BV worden beoordeeld en vastgesteld.

De kosten voor het terug sturen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Door ons geleverde artikelen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door SAH Trading BV aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. SAH Trading BV biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant SAH Trading BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van het recht van de klant.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SAH Trading BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat de wederpartij enig recht heeft op schadevergoeding.

SAH Trading BV geeft 14 dagen garantie op de aangekochte artikelen, mits dat het artikel normaal gebruikt is. Neem ten alle tijden schriftelijk contact op met SAH Trading BV. Deze garantie geldt niet in de gevallen dat artikelen niet op de juiste wijze zijn opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of zij de artikelen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien. Verkleuring door b.v. contact met water, schoonmaakmiddelen, cosmetica, parfum, transpiratie en dergelijke zijn ook uitgesloten.

De toepasselijkheid van de garantie is uitsluitend ter beoordeling van SAH Trading BV.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe – of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant of derden ontstaan door hele of gedeeltelijke na)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.

Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant.

Indien SAH Trading BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht is SAH Trading BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waardoor SAH Trading BV haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van SAH Trading BV. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door SAH Trading BV geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.

De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en Geschillen

Op de door ons aangegane overeenkomsten alsmede deze leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Diversen

Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van SAH Trading BV over te nemen, te vermenigvuldigen dan wel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van SAH Trading BV.

Seetcuvers.eu is online shop van SAH Trading BV, welke is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20085706.

Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan een door SAH Trading BV geleverd product, moeten door de klant binnen 8 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail rowi@seetcuvers.nl met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het bestelnummer waarmee de betreffende producten zijn besteld.

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle door ons aangegane overeenkomsten van SAH Trading BV. Handelend vanuit de website seetcuvers.eu. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van artikelen aan onze klant.

Onder ‘klant’ moet worden verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

Door het gebruik van de internetsite van www.seetcuvers.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite(s).

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

SAH Trading BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en SAH Trading BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van SAH Trading BV gelden hierbij als bewijs.

De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen op foto kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

Onze prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De actuele prijzen zijn die prijzen vermeld op de internetsite tijdens het moment van de bestelling, eventueel eerder gepubliceerde prijzen vervallen daarbij.

Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld, en gelden voor levering binnen Nederland.

 

Artikel 4. Betaling

Alle betalingsmogelijkheden worden vermeld op de internetsite.

Betaling dient te geschieden in Euro.

Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht levering op te schorten.

Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5. Verzending en levering

SAH Trading BV heeft de meeste artikelen op voorraad. Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling.

Indien een product geheel of gedeeltelijk niet op voorraad is, zal contact met de klant worden opgenomen. De producten die niet meer op voorraad zijn worden kosteloos nagezonden of de reeds betaalde gelden, ter waarde van de niet meer op voorraad zijnde producten, worden geretourneerd aan klant.

De opgegeven levertijden zijn indicatief, overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant nooit recht op schadevergoeding. De klant is gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien de levertermijn is overschreden met meer dan 14 dagen. Eventueel reeds betaalde gelden zullen door SAH Trading BV worden geretourneerd.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die zij ons verstrekt heeft. Bij het niet kunnen afleveren door incorrecte gegevens van klant kunnen eventuele extra afleverkosten in rekening gebracht worden.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

De klant is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

De levering van de producten geschiedt via Post nl, tenzij anders aangegeven op het bestelformulier. De kosten voor verzending komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. Wanneer gekozen wordt voor verzending via reguliere post, is SAH Trading BV niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bestelling door toedoen van Post nl. Ook bestaat er de mogelijkheid om de bestelling af te halen, hierdoor komen verzendkosten te vervallen.

Eventuele retourzendingen aan SAH Trading BV zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden..

Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart de klant zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord en op dat moment gaat het eigendom en het risico over op de klant. Mocht de klant onverhoopt een beschadigde bestelling ontvangen, dient de klant SAH Trading BV hiervan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling in kennis te stellen. In geval dat de fout bij SAH Trading BV ligt, zullen de producten kosteloos worden gerepareerd/vervangen. De klant dient de artikelen voldoende gefrankeerd terug te sturen naar SAH Trading BV. Wanneer u verzuimt SAH Trading BV in te lichten met betrekking tot vervoersschade of wanneer u dit te laat doet dan vervalt uw recht op garantie.

Artikel 6. Afkoelingsperiode en retourzendingen

Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling het recht, om zonder opgave van redenen, de artikelen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij  SAH Trading BV worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.

Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:

– niet schriftelijk aangemeld wordt

– gebruikt is

– beschadigd is

– een beschadigde verpakking heeft

– niet in de originele verpakking wordt geretourneerd

– niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele

aankoopnota ontbreekt.

Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door SAH Trading BV worden beoordeeld en vastgesteld.

De kosten voor het terug sturen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Door ons geleverde artikelen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door SAH Trading BV aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. SAH Trading BV biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant SAH Trading BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van het recht van de klant.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SAH Trading BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat de wederpartij enig recht heeft op schadevergoeding.

SAH Trading BV geeft 14 dagen garantie op de aangekochte artikelen, mits dat het artikel normaal gebruikt is. Neem ten alle tijden schriftelijk contact op met SAH Trading BV. Deze garantie geldt niet in de gevallen dat artikelen niet op de juiste wijze zijn opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of zij de artikelen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien. Verkleuring door b.v. contact met water, schoonmaakmiddelen, cosmetica, parfum, transpiratie en dergelijke zijn ook uitgesloten.

De toepasselijkheid van de garantie is uitsluitend ter beoordeling van SAH Trading BV.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe – of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant of derden ontstaan door hele of gedeeltelijke na)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.

Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant.

Indien SAH Trading BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht is SAH Trading BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waardoor SAH Trading BV haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van SAH Trading BV. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door SAH Trading BV geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.

De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en Geschillen

Op de door ons aangegane overeenkomsten alsmede deze leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Diversen

Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van SAH Trading BV over te nemen, te vermenigvuldigen dan wel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van SAH Trading BV.

Seetcuvers.eu is online shop van SAH Trading BV, welke is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20085706.

Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan een door SAH Trading BV geleverd product, moeten door de klant binnen 8 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail rowi@seetcuvers.nl met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het bestelnummer waarmee de betreffende producten zijn besteld.